CALL CENTER : 021295555

 

     

      โรงพยาบาลปิยะเวท ได้รับการรับรอง จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โดยมีระยะเวลาการรับรอง 15 ตุลาคม 2555 - 14 ตุลาคม 2558

     อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐาน การบริการ จึงได้นำระบบ ISO มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลมีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่ โรงพยาบาล จนกระทั่งส่งมอบบริการ และภายหลังการรับบริการ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจหลังรับบริการ

      โรงพยาบาลปิยะเวทได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจ สอบ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน เบื้องหลัง และเบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ ISO เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เคยหยุดการพัฒนา และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของผู้รับบริการเป็นหลัก เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านสามารถฝากความหวังในสุขภาพของท่านและคนที่ท่าน รักให้เราดูแลได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบมาตรฐานระดับสาก 

      โรงพยาบาล ปิยะเวทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มาตั้งแต่ปี 2543 และได้ผ่านการต่ออายุการรับรองมาโดยตลอดจาก บ.URS (UKAS ประเทศอังกฤษ) โดยต่ออายุทุก3 ปี และมีการตรวจติดตามเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และได้รับการรับรอง Version เป็น 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค 2552 จนถึงปัจจุบัน